AKCIE A ZĽAVY

Využite s našou vernostnou kartou výhody v prevádzkach priamo na stanici.

Začnite šetriť už dnes

Vyžiadajte si svoju vernostnú kartu u nášho personálu, a máte možnosť využívať zľavy v obchodoch a prevádzkach našich partnerov.

Vernostná karta Železničnej stanice
Vernostná karta Železničnej stanice
Vernostná karta Železničnej stanice
Vernostná karta Železničnej stanice
Vernostná karta Železničnej stanice

OZNAČENIE PARTNERA

ZOZNAM PARTNEROV

 • ICONES, s.r.o.
 • PNSKA, s.r.o.
 • APOTHEKA KOŠICE s.r.o.
 • CLAUDE s.r.o.

Všeobecné podmienky využívania Vernostnej karty ŽSK

Vernostnú kartu ŽSK (ďalej len „Kartu“) vydáva a podmienky jej využívania určuje obchodná spoločnosť RAIL Group a.s. so sídlom Mlynské nivy 36, 821 09 Bratislava, IČO: 36 587 826, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 5920/B (ďalej len RAIL Group a.s.).

Karta je určená pre spotrebiteľov na výhodnejšie nakupovanie (so zľavou) na maloobchodných prevádzkach spoločnosti RAIL Group a.s. a prevádzkach jej partnerov. Zoznam partnerov je uvedený na webovom sídle spoločnosti RAIL Group a.s.: www.railgroup.sk/kartavyhod.html. RAIL Group a.s. si vyhradzuje bez ďalšieho právo zoznam partnerov pre použitie Karty dopĺňať a meniť.

Oprávnený používateľ Karty má právo po jej predložení získať v určenej prevádzke výhodu v podobe zľavy z nákupu oproti maloobchodnej cene za rovnaký nákup bez predloženia Karty.

Informácia o presnej výške zliav z nákupu na konkrétnej prevádzke je dostupná na danej prevádzke zapojenej do systému používania Karty.

Užívateľom Karty sa môže stať akékoľvek fyzická osoba – spotrebiteľ, nad 18 rokov, ktorá písomne na predloženom tlačive (ktorého vzor je k dispozícii na každej prevádzke zapojenej do vernostného programu týkajúceho sa Karty) vo vlastnom mene vyplní príslušné polia (osobné údaje) a vlastnoručným podpisom potvrdí svoj súhlas vo veci spracovávania svojich osobných údajov a súhlas s týmito podmienkami využívania Karty.

Karta je neprenosná na iné osoby. Viacnásobné vypĺňanie tlačiva na získanie viac ako jednej Karty nie je dovolené. Tým nie je dotknuté právo osoby požiadať o vydanie novej Karty z osobitného dôvodu, najmä: jej straty, odcudzenia či neúmyselného poškodenia.

Po oboznámení sa s podmienkami využívania Karty a po potvrdení súhlasu s ich rešpektovaním formou vlastnoručného podpisu na predtlačenom tlačive dostane spotrebiteľ novú Kartu označenú jedinečným číslom, ktorá ho oprávňuje na získanie zliav vo vybraných prevádzkach zapojených do vernostného systému používania Karty.

Karta zostáva vlastníctvom spoločnosti RAIL Group a.s.. Spotrebiteľovi sa pre účely vydania novej (prvej) Karty neúčtuje žiaden poplatok, zaväzuje sa však Kartu chrániť pred stratou, odcudzením, poškodením, pozmeňovaním alebo neoprávneným použitím. RAIL Group a.s. nezodpovedá za zneužitie Karty, nakoľko subjekty zapojené so vernostného systému sú oprávnené, nie však povinné preverovať si vzťah osoby predkladajúcej Kartu pri nákupe a osobou, ktorej bola Karta pôvodne vydávaná.

Pre získanie príslušnej zľavy z nákupu je potrebné o využití Karty informovať obsluhu prevádzky vždy pred nablokovaním nákupu a preukázať sa obsluhe pridelenou Kartou.

Pri oneskorenom oznámení úmyslu využiť Kartu (najmä po nablokovaní nákupu a pod.) alebo pri predložení poškodenej či inak neoprávnene pozmenenej Karty, nezodpovedá RAIL Group a.s. za neumožnenie uplatnenia zľavy.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že obsluha prevádzky nie je povinná ho vopred vyzvať na možnosť využitia Karty.

Spotrebiteľ berie na vedomie, že partner RAIL Group a.s. zapojený do systému používania Karty si vyhradzuje právo určiť, na ktoré druhy výrobkov sa možnosť využitia Karty nevzťahuje, prípadne aká presná zľava sa na Kartu dá pri nákupe uplatniť. Spotrebiteľ berie na vedomie, že pre vyhodnocovanie užívania Karty sa bude evidovať aj prehľad o tovaroch / službách pri nákupe ktorých bola Karta uplatnená.

V prípade dôvodného vrátenia už zakúpeného výrobku s uplatnením Karty, berie spotrebiteľ na vedomie, že mu v prípade nároku na vrátenie kúpnej ceny môže byť priznaná len ním skutočne uhradená kúpna cena (po zľave) v zmysle pokladničného dokladu týkajúceho sa vracaného tovaru a nie maloobchodná cena za vrátený výrobok v čase uskutočnenia vrátenia výrobku späť predávajúcemu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov osôb zúčastňujúcich sa na vernostnom programe pre Kartu je zmluvný vzťah v zmysle § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. v pl. znení.

Poskytnuté osobné údaje musia byť pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny poskytnutých údajov ste povinný RAIL Group a.s. informovať o ich zmene poštou na adresu RAIL Group a.s., prípadne emailom na karta@railgroup.sk. Beriete na vedomie, že Vaše osobné údaje budú poskytované sprostredkovateľom teda subjektom zmluvne spolupracujúcim s RAIL Group a.s. ako sú distribučné spoločnosti, prepravné a zasielateľské spoločnosti, IT správcovia databáz a pod, pričom môže dôjsť k cezhraničnému prenosu vašich osobných údajov.

Beriete na vedomie, že osobné údaje budú sprístupnené tretím stranách výhradne za účelom podpory, spravovania a rozvoja informačných systémov, vykonania auditu a na účely zabezpečenia využívania Karty aj u partnerov spoločnosti RAIL Group a.s., ktorí umožňujú v svojich maloobchodných prevádzkach využívať Kartu.

Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od RAIL Group a.s. vyžadovať informácie, odpis a opravu jej spracúvaných osobných údajov.

Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým budú Vaše osobné údaje poskytnuté je zverejnený na webovom sídle spoločnosti: www.railgroup.sk v sekcii „Karta výhod“.

RAIL Group a.s. si vyhradzuje právo ukončiť využívanie Karty alebo kedykoľvek zmeniť podmienky pre používanie Karty. Na získavanie konkrétnej zľavy, resp. na akékoľvek bonusy po predložení Karty nemá spotrebiteľ právny nárok.

Držiteľ karty nie je povinný Kartu využívať, berie však na vedomie, že pri nevyužívaní Karty na uplatnenie zliav v súvislom období viac ako 24 mesiacov bez ohľadu na dôvod nevyužívania Karty alebo ak je tu dôvodná pochybnosť, že držiteľom poskytnuté osobné údaje sú nepravdivé alebo z iných oprávnených dôvodov, má RAIL Group a.s. právo Kartu deaktivovať bez vopred vykonaného upozornenia jej držiteľa.


Tieto všeobecné podmienky využívania vernostnej karty ŽSK sú platné a účinné od 1.11. 2015. Ich aktuálne znenie je dostupné aj na stiahnutie v pdf formáte tu.
Stiahnuť

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte otázky či postrehy, môžete nás kontaktovať telefonicky alebo mailom na uvedených adresách

RAIL Group a.s.

 • Mlynské nivy 36
  821 09 Bratislava
 • Korešpondenčná Adresa:
 • RAIL Group a.s.
  Staničné námestie 11
  040 01 Košice
 • mail: kartavyhod@railgroup.sk
 • mobil: +421 918 117 420